Tại địa điểm giao hàng tại Nhật Bản, miễn phí vận chuyển cho tất cả các giao dịch mua trên 10.000 JPY. Sau đó, Về nước ngoài.

Chính sách quyền riêng tư

[Về giá bán]

1. giá mà không có phí vận chuyển.

2. 10% thuế bao gồm.

[Chính sách bảo mật]
Thông tin cá nhân được giao cho chúng tôi sẽ được sử dụng để trả lời các câu hỏi về Dịch vụ, quản lý việc phân phối sản phẩm, liên hệ với người mua (để giao sản phẩm và các loại thông tin liên lạc về nội dung sản phẩm), thực hiện bảng câu hỏi và phân phối bản tin email, để liên lạc với khách hàng về xúc tiến bán các dịch vụ của Tập đoàn và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích gửi cho bạn thông tin về các chiến dịch, yêu cầu bạn hợp tác trong các hoạt động quảng cáo và nghiên cứu thị trường, phân tích các loại lịch sử khác nhau và tạo dữ liệu thống kê không thể xác định một cá nhân cụ thể.
Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà bạn đã thông báo cho chúng tôi, cũng như sẽ không cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

【販 売 表示 価 格 に つ い て】

1. 配送 料 別 の 価 格 で す。

2. 10% の 税 込 価 格 で す。

【個人 情報 の 取 扱 い に つ い て】
預 か り し た 個人 情報 は, 本 サ ー ビ ス に お け る お 問 合 わ せ 対 応, 商品 配送 の 管理, ご 購入 者 様 へ の コ ン タ ク ト (商品 配送 や 商品 内容 の 各種 ご 連絡), ア ン ケ ー ト 調査 お よ び メ ー ル マ ガ ジ ン の 配 信, 当 社 グ ル ー プ の サ ー ビ ス販 売 促進 等 に 関 す る ご 連絡, 当 社 グ ル ー プ が 主 催 ま た は 共 催 す る キ ャ ン ペ ー ン 等 の ご 案 内, 市場 調査 や プ ロ モ ー シ ョ ン 施 策 等 へ の ご 協力 依 頼, 各種 履 歴 の 分析, 特定 の 個人 を 識別 で き な い 統計 デ ー タ の 作成 の た め に利用 い た し ま す。
な お 、 法令 に 定 め る 場合 を 除 き 、 ご 本人 の 同意 な く せ し た の 利用 、 た し し
Close (esc)

Đăng ký nhận thông báo email

Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi có sản phẩm mới. Mẫu đăng ký địa chỉ email để liên lạc với chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện

Xác minh độ tuổi

Bằng cách nhấp vào enter, bạn đang xác minh rằng bạn đủ tuổi để uống rượu.

Search

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống.
Mua sắm ngay bây giờ